trwa dodawanie...
Show grid
Przypomnij hasło Bezpieczne logowanie

Podaj adres email, na który się rejestrowałeś.

Regulamin serwisu społecznościowego www.zwierzolubni.pl

Art. 1 - Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki funkcjonowania i korzystania ze społecznościowego Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zwierzolubni.pl, w tym określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora Serwisu.
 2. Zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem rejestracji Użytkownika. Rejestracja Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem na czas nieokreślony umowy o korzystanie z Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.
 3. Przestrzeganie regulaminu przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z Serwisu.
 4. Dostęp do większości usług Zwierzolubni.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Zwierzolubni.pl. Administrator zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
 6. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Zwierzolubni.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Zwierzolubni.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.
 8. O treści oświadczeń Administratora Serwisu względem Użytkownika Administrator powiadamia poprzez zamieszczenie oświadczenia w ogólnodostępnym miejscu Serwisu lub/ i przez wysłanie powiadomienia na konto Użytkownika.
 9. Przystąpienie do Serwisu jest dobrowolne.
 10. Nazwa Serwisu oraz ich koncepcja, struktura, wygląd graficzny, oprogramowanie i baza zawartych w nich danych podlegają ochronie prawnej.
 11. Administrator, wprowadzając nowe opcje funkcjonalne dotyczące Serwisu, może informować o nich Użytkowników w formie komunikatów zamieszczonych w Serwisie lub/i poprzez wysłanie powiadomienia na podany przez Użytkownika adres email.

Art. 2 - Definicje

 1. Administrator Serwisu – Zwierzolubni.pl Sylwia Zawada z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pocztowej 5/5, REGON 241648556, NIP 7471404692
 2. Serwis – prowadzony przez Administratora społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.zwierzolubni.pl
 3. Usługa – usługa (usługi) dostępne dla Użytkowników w ramach Serwisu, na podstawie i w granicach postanowień regulaminu, w tym w szczególności dostęp do Serwisu, tworzenie kont, udostępnianie informacji komercyjnych oraz niekomercyjnych, poszukiwanie i wymiana informacji, tworzenie forów dyskusyjnych, udostępnianie produktów i usług.
 4. Konto – zakładane dla Użytkownika (Konto Indywidualne) unikalne miejsce w Serwisie, służące do korzystania z Usług.
 5. Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
 6. Hasło – indywidualnie wybrany przez Użytkownika, poufny dla osób trzecich, ciąg danych alfanumerycznych służący Użytkownikowi do logowania w Serwisie, we własnym Profilu.
 7. Profil – strona Użytkownika w Serwisie, która zawiera przekazane przez Użytkownika do Serwisu dane (informacje, zdjęcia), dostępne do wglądu dla innych Użytkowników; Administrator może wykorzystywać dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z serwisu w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 9. Poczta – usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości.
 10. Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje, dane - tekstowe, graficzne bądź wyrażone w inny sposób - wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
 11. Forum - wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Użytkowników portalu www.zwierzolubni.pl, służące wymianie poglądów i opinii, prowadzeniu dyskusji, dzieleniu się doświadczeniami na zagadnienia tematycznie związane z portalem.
 12. Ogłoszenia - wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Użytkowników portalu www.zwierzolubni.pl, służące zarejestrowanym Użytkownikom prezentowaniu ogłoszeń o tematyce związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

Art. 3 - Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. dostęp do sieci Internet
  2. dostęp do witryn WWW - przeglądarka www z najnowszymi aktualizacjami.
  3. możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

Art. 4 - Rejestracja w Serwisie

 1. W celu rejestracji Użytkownika w Serwisie należy skorzystać z formularza rejestracyjnego, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika upoważnienia do gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w zakresie objętym regulaminem, niezbędnym dla świadczenia Usług przez Administratora, w tym w celach marketingowych, obejmujących także prawo Administratora do przesyłania do Użytkownika informacji handlowych.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie prowadzi do stworzenia Profilu Użytkownika i wymaga podania prawdziwych danych identyfikujących Użytkownika.
 3. Podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Użytkownika powoduje usunięcie Konta Użytkownika oraz danych przekazanych przez Użytkownika do Serwisu.
 4. Konto Użytkownika obejmuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik niezwłocznie aktualizuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym w razie ich zmiany.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz zgłoszenia Administratorowi wniosku o ich zmianę (sprostowanie).
 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Indywidualne.
 7. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 8. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z udzieleniem przez Użytkownika Administratorowi zgody na przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowych pochodzących od Administratora bądź – za pośrednictwem Administratora – od podmiotów, z którymi Administrator pozostaje w stosunkach prawnych, w tym od Firm uczestniczących w Serwisie.

Art. 5 - Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Użytkownik, wyrażając zgodę na treść niniejszego regulaminu, oświadcza tym samym, że wszelkie Treści umieszczone przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika Treści naruszające powyższe zasady.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią źródła informacji, które mają wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną. Administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych w Serwisie.
 3. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane w Serwisie.
 4. Użytkownik zamieszczając treści (np. fotografie) w Serwisie oświadcza, że udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 5. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 6. Serwis ma charakter otwarty – treści zamieszczane przez Użytkownika są informacjami jawnymi, dostępnymi dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkowników sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowaniem wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 8. Niedopuszczalne jest przekazywanie przez Użytkownika do Serwisu Treści zawierających:
  1. sformułowania powszechnie uznawane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje,
  2. materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne,
  3. materiały szkodliwe dla Serwisu, Administratora lub innego Użytkownika Serwisu, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe, lub nierzetelne,
  4. materiały nie związane z tematyką Serwisu.
 9. Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia Treści naruszających pkt 6.
 10. Administrator Serwisu nie odpowiada za Treści umieszczane przez Użytkowników, ani za działania lub zaniechania Użytkowników stanowiące następstwo korzystania z Serwisu, w tym za udostępnienie przez Użytkownika Loginu i Hasła osobie nieuprawnionej.
 11. Administrator nie odpowiada za spotkania między Użytkownikami na stronach Serwisu, lub też za spotkania które nastąpiły poza stronami Serwisu.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek. Użytkownik nie będzie pozyskiwał, ani przetwarzał informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że będzie do tego uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Na wniosek Użytkownika Administrator może wprowadzić zmiany do Treści zamieszczonych przez innego Użytkownika bądź usunąć te treści, o ile wykazane zostanie, że naruszają one powyższe zasady.
 13. Administrator usuwa Konto Użytkownika na jego wniosek przekazany pocztą elektroniczną.
 14. Administrator usuwa Konto Użytkownika w przypadku podjęcia przez Użytkownika czynności mogących powodować niestabilność funkcjonowania Serwisu.
 15. Administrator usuwa Konta fikcyjne oraz Konta niezwiązane z tematyką Serwisu.
 16. Ponadto Administrator usuwa także Konto Użytkownika w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności ust. 1, 3, 6 lub 9, po uprzednim wyznaczeniu Użytkownikowi terminu do usunięcia uchybień.
 17. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane okolicznościami niedotyczącymi Administratora, w tym w szczególności siłą wyższą, awarią lub przerwą zasilania, awarią urządzeń technicznych bądź działaniem lub zaniechaniem Użytkownika lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych konserwacji systemu, w trakcie których Serwis nie będzie funkcjonował.

Art. 6 - Zasady świadczenia usług dla Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. tworzenia i rozwijania własnego Profilu poprzez zamieszczanie w nim Treści. Dane o charakterze komercyjnym mogą być przez Użytkownika umieszczane wyłącznie w sekcji Ogłoszenia. Użytkownik ma prawo usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne Serwisu,
  2. poszukiwania informacji o innych Użytkownikach bądź o Firmach uczestniczących w Serwisie oraz o oferowanych przez te Firmy usługach i produktach,
  3. wymiany informacji z innymi Użytkownikami na tematy związane z posiadaniem psa, kota lub innego zwierzęcia,
  4. tworzenia forów dyskusyjnych w obrębie Serwisu i uczestniczenia w tych forach,
  5. składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie wprowadzonych przez siebie danych,
  6. składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie lub moderację danych wprowadzonych przez innego Użytkownika – na zasadach określonych w Art. 5 ust. 9.

Art. 7. Zasady funkcjonowania Forum Dyskusyjnego

 1. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do zasad funkcjonowania Forum Dyskusyjnego, o ile ustępy poniższe nie stanowią inaczej.
 2. Administratorem Forum jest Administrator Serwisu. Forum to wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Użytkowników portalu www.zwierzolubni.pl, służące wymianie poglądów i opinii, prowadzeniu dyskusji, dzieleniu się doświadczeniami na zagadnienia tematycznie związane z portalem. Forum nie jest przeznaczone do reklamy.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników na Forum.
 4. Administrator nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych na Forum, ale zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania wypowiedzi (w całości bądź w części), które:
  1. naruszają dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek,
  2. są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z portalem i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
  4. stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
  5. naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie,
  6. nie są tematycznie związane z portalem,
  7. uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z portalu przez innych użytkowników,
  8. nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie.
 5. Przepis ustępu poprzedzającego nie narusza uprawnień Administratora Serwisu wynikających z Art. 5.

Art. 8. Zasady funkcjonowania ogłoszeń

 1. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do zasad funkcjonowania ogłoszeń, o ile ustępy poniższe nie stanowią inaczej.
 2. Ogłoszenia to wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Użytkowników portalu www.zwierzolubni.pl, służące zarejestrowanym Użytkownikom prezentowaniu ogłoszeń o tematyce związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Administrator ustala sposób prezentowania ogłoszeń oraz kształtuje narzędzia funkcjonalne niezbędne do zamieszczania ogłoszeń i wskazania ich charakteru oraz przedmiotu.
 4. Użytkownik może prezentować jednocześnie więcej niż jedno ogłoszenie.
 5. Ogłoszenia mogą być modyfikowane w zakresie ich treści i/lub formy.
 6. Z zachowaniem zasad określonych w ust. 3 i 4, ogłoszenia mogą być zmieniane.

Art. 8 - Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na adres e-mail biuro@zwierzolubni.pl
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Zwierzolubni.pl Sylwia Zawada zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 4. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Art. 9 - Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, wnosząc o usunięcie Konta (Art. 5 ust. 9).
 2. Administrator ma prawo w każdym czasie rozwiązać z Użytkownikiem umowę o korzystanie z Serwisu za dwutygodniowym wypowiedzeniem nadesłanym pocztą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu o dalej idącym prawie Administratora do usunięcia Konta Użytkownika (Art. 5 ust. 10 i 11). Rozwiązanie za wypowiedzeniem wymaga uzasadnienia.

Art. 10 - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy Administrator udostępnia pod adresem www.zwierzolubni.pl/ regulamin
 2. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Dokonanie zmian w regulaminie może być spowodowane techniczną koniecznością zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmianami prawa dotyczącymi prowadzenia Serwisu. O dokonanych zmianach Administrator powiadamia Użytkowników zamieszczając odpowiednie informacje w Serwisie oraz publikując jednolity tekst.
 3. Użytkownik, o ile nie zgadza się na zmianę regulaminu, ma prawo – w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się ze zmianami w regulaminie - rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go pod adresem wskazanym w ust. 1, ze skutkiem dla Użytkownika od chwili jego akceptacji w procesie rejestracyjnym.
 5. Zmiana lub unieważnienie bądź zakwestionowanie w inny sposób niektórych postanowień regulaminu przez umocowane organy władzy publicznej nie wpływa na ważność pozostałych postanowień regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz innych przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Polityka prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie danych o Użytkownikach serwisu

 1. Dane gromadzone przez Administratora Serwisu www.zwierzolubni.pl mogą obejmować:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres zamieszkania,
  4. adres e-mail,
  5. fotografię osoby, której dotyczy Profil,
  6. płeć,
  7. rok urodzenia,
  8. adres e-mail,
 2. Administrator każdorazowo oznacza dane, jakie są niezbędne dla świadczenia usługi.
 3. Dane niezbędne do świadczenia usługi podawane są dobrowolnie i Użytkownikom służy prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Pozostałe dane przetwarzane są za zgodą Użytkownika, przez którą rozumie się akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych, a podanie adresu e-mail przy rejestracji uważa się za wyrażenie zgody na przesyłanie takich informacji handlowych przez Administratora lub przez podmioty trzecie z nim współpracujące.
 5. Podczas wizyt Użytkownika w Serwisie zbierane są również automatycznie m.in. następujące dane: adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być przetwarzane do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych lub personalizacji zawartości Serwisu (analiza statystyczna) oraz do celów marketingowych
 6. Cookies - w niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
 7. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 44, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Przechowywanie i ochrona informacji

 1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Zwierzolubni.pl Sylwia Zawada (administratora danych). W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator może udostępnić dane Użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Gromadzone dane wykorzystywane są na zasadach i w zakresie określonych w Regulaminie Serwisu www.zwierzolubni.pl

Zmiana danych osobowych / usunięcie konta

 1. Użytkownik w każdym momencie może wyedytować swoje dane oraz dokonywać ich zmiany po zalogowaniu do konta, w sekcji Profil.
 2. Użytkownik w każdym momencie może dezaktywować swoje konto po zalogowaniu do konta, w sekcji profil. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu.
 3. Przesyłanie informacji handlowych i wiadomości o charakterze niekomercyjnym.
  Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Serwisu wiadomości związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu (powiadomienia o zmianach w Serwisie, działaniach podejmowanych przez Użytkowników Serwisu itp.). Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Serwisu informacji handlowych. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Zmiany polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście lub opublikowanie nowego tekstu w Serwisie wraz z opublikowaniem na stronach Serwisu informacji o dokonaniu takiej zmiany. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Odsyłacze do innych stron internetowych

 1. Zwierzolubni.pl Sylwia Zawada nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w www.zwierzolubni.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego na www.zwierzolubni.pl odsyłacz.

Na Skróty: